Home

Social hållbarhet Örebro

Det strategiska folkhälsoarbetet i Örebro kommun sker som en del i det kommunövergripande arbetet för hållbar utveckling. Folkhälsa, tillsammans med jämställdhet och mänskliga rättigheter utgör viktiga perspektiv för ett socialt hållbart Örebro. Nationellt arbete för social hållbarhet Örebro kommun har antagit ett program för hållbar utveckling, en utvecklingsagenda med mål för 2050 och delmål för 2030. Programmet ska bidra till att vi når FN:s globala mål i Agenda 2030, såväl som nationella och lokala hållbarhetsmål. För att nå målen behöver vi samarbeta och samverka med näringslivet, det civila samhället och andra offentliga aktörer Människan, mötet och platsen - hur utvecklar vi socialt hållbara och hälsofrämjande samhällen? Publicerad 19 december 2019. Nästa nationella konferens kommer att hållas den 12-13 maj 2020 i Örebro.Boka in dagarna redan nu

Mötesplats social hållbarhet är ett forum som genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte utvecklar välfärden på ett socialt hållbart sätt. Mötesplatsen vill bidra till minskade hälsoskillnader och tillgodose människors grundläggande behov och rättigheter Region Örebro län har länge arbetat för att främja socialt företagande och vi anser att fler sociala företag behövs, eftersom de bidrar till både samhällsnytta och hållbar utveckling via entreprenörskap och innovation Social hållbarhet. Social hållbarhet är ett av hållbarhetsbegreppets tre ben. De övriga två är miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Örebro kommun är först ut i landet med en juridiskt hållbar modell för markanvisning

VÅRT HÅLLBARA ÖREBRO - PROGRAM FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 7 Programmet för hållbar utveckling bygger i stor utsträckning på de globala målen, FN:s Agenda 2030. Agenda 2030 introduceras i texten, och vill du få en överblick över agendans 17 övergripande mål så hittar du dem i bilaga 1 Social Impact Labs uppdrag är att omvandla den forskning och kompetens som finns vid Örebro universitet till innovativa lösningar, praktiska metoder och verktyg som kommer till nytta i samhället. Det handlar helt enkelt om innovation som löser samhällsutmaningar Social Impact Lab har funnit sedan 2017 och startade som en del i projektet Access och Europeiska regionala utvecklingsfonden

Under webbinariet lyftes tre exempel på verksamheter som på olika sätt kombinerar idrott med social hållbarhet. Fredrik Stengarn, ordförande i KIF Örebro DFF, berättade om hur föreningen jobbar med att ta socialt ansvar genom att bland inspirera tjejer i socioekonomiskt utsatta områden till att spela fotboll Örebro är på god väg till att bli en modern, klimatsmart och socialt hållbar stad. Läs mer om hur vi tillsammans med lokala hjältar jobbar på att nå dit Region Örebro län reviderar nu sina strategier för civilsamhälle och social ekonomi. En ny Plan för civilsamhälle och social ekonomi 2022-2025 håller på att utarbetas. Du har möjlighet att ge synpunkter på både textavsnitt som syfte, mål och aktiviteter

hållbar framtid Den regionala utvecklingsstrategin uttrycker Örebro läns samlade vilja och fungerar som en gemensam plattform för länets aktörer. Den är en utgångspunkt för arbetet med hållbar regional tillväxt och utveckling de kommande åren och ger vägledning vid den fysiska planeringen Mötesplats social hållbarhet är öppen för alla samhällsaktörer, kommuner, regioner, statliga myndigheter, civilsamhällets organisationer, näringsliv och akademin. Genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte bidrar mötesplatsen till minskade hälsoskillnader och att tillgodose människors grundläggande behov och rättigheter Hållbar utveckling För att värna om studenternas framtid behöver Örebro studentkår och Örebro universitet sträva efter att ligga i framkant i miljöfrågor, med stöd av sociala och ekonomiska frågor för att stödja miljöperspektivet. En allmän definition av begreppet hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers. Frågan är nu om Lån för Social Hållbarhet kan bli en game changer som gör att utvecklingen tar fart även för svensk del. Vilken potential har denna nya låneform Aina Rundgren, verksamhetsansvarig Projektkontoret, Örebro kommun Tomas Bokström, ansvarig för Social & Health Impact Center, RISE. 2

Tät och Socialt Hållbar Stad: en fallstudie om sambandet mellan täthet och social hållbarhet i Örebro kommun. Toth, Emma . Blekinge Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Spatial Planning. 2020 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits Student thesi Under 2019 fördelade Länsstyrelsen medel för insatser i syfte att stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för barn och unga. Efter ett ansökningsförfarande där drygt 30 ansökningar inkom beviljades 20 projekt medel. Insatserna kan pågå som längst till och med den 31 december 2020 Partnerskapet för sociala innovationer är en grupp som består av organisationer från civilsamhället och offentlig verksamhet i Örebro län. Vi arbetar för att stötta personer och verksamheter som arbetar för att lösa olika utmaningar i samhället

orebro.se Hållbar upphandling med sociala hänsyn Charlotta Karlsson-Andersson, förvaltningschef, Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Göran Lunander, Futurum Fastigheter och Annelie Sundqvist, Örebrobostäde Lånen ska finansiera investeringar som, enskilt eller i kombination med social insats, kan bidra till att nå sociala mål. Reglerna för Lån för Social Hållbarhet är fastställda i Ramverk för Sociala Obligationer. Ramverket har verifierats i ett andrahandsutlåtande från den oberoende analysfirman Sustainalytics

Folkhälsa - Örebro kommun - fördjupnin

Program för hållbar utveckling - Örebro kommun - fördjupnin

Har du koll på hur hållbar din stad är? Visste du att Klimatavtrycket för Örebro kommun ska minska med minst 40 procent per invånare till 2020? Vi på E.ON hjälpte det kommunala fastighetsbolaget Futurum att nå sitt klimat- och miljömål 12 år tidigare än planerat, alltså 2018 i stället för 2030 I morgon ska Örebro kommunfullmäktige anta ett nytt hållbarhetsprogram. Miljöpartiet de gröna välkomnar programmet och ambitionerna som finns i det. När visionerna blir konkreta delmål saknas dock flera viktiga bitar för att nå såväl social som ekologisk och ekonomisk hållbarhet Avtal om samverkan för social hållbarhet och jämlik hälsa i Örebro län Linnea Hedkvist, Margareta Johansson, Cecilia Ljung, Lisbet Omberg Linnea Hedkvist, Folkhälsostrateg, Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora. E-post: linnea.hedkvist@nora.se . Margareta Johansson, Folkhälsochef, Örebro läns idrottsförbund

Aktuellt - Mötesplats social hållbarhe

Social hållbarhet Mobilitet Vatten Energi Nyheter Nyheter Pressrum Investerare WSP i korthet Events Kontakta oss Örebro (Krontorpsgatan) Örebro (Krontorpsgatan) Krontorpsgatan 1 700 08 Örebro Sweden +46 10 7225000 Page will open in a new tab Page will open in a new tab Page will open in a new tab Page will open in a new tab. Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt, stabilt och dynamiskt samhälle som uppfyller grundläggande mänskliga behov. Vi är experter på att samla kunskap om den befintliga sociala miljön och skapa förståelse för hur den påverkar människor ÖREBRO KOMMUN Vägledning uppdaterad 2020-05-07 Box 30046, 701 35 Örebro Besöksadress Olof Palmes torg 1A Servicecenter 019-21 10 00 Myndighetsavdelningen orebro.se Social bedömning - väglednin

Mötesplats social hållbarhet - folkhalsomyndigheten

Det här är en utbildning för dig som vill arbeta inom textil- och modebranschen. På utbildningen kommer du bland annat att få träna på sömnadstekniker, mönsterkonstruktion och design. Du kommer även få kunskaper i hur man kan arbeta mer hållbart inom branschen Båda delar samspelar för att tillsammans spänna över den sociala dimensionen av hållbarhet. Vad det innebär i praktiken varierar dock beroende på vilken kontext man befinner sig i. Två exempel på välanvända och konkreta förslag på vad social hållbarhet innebär är de kategorier som ingår i FN:s Milleniemål eller Human Development Index social hållbarhet vilket resulterade i konceptet Boendebyggarna. Utifrån ÖrebroBostäders krav och kommunens mål ges i denna studie förslag på indikatorer för mätning och uppföljning av social hållbarhet. ! Nyckelord: Social hållbarhet, fastighets- och byggbranschen, hållbarhet, sociala krav vid upphandlin

Den 16 juni antog Kommunfullmäktige Vårt hållbara Örebro. Utvecklingsagenda med mål för 2050 och delmål för 2030. I och med det så integrerar Örebro kommun.. Vi vill bygga ett hållbart samhälle, där man utgår från de ekologiska, ekonomiska och sociala förutsättningarna för planetens och människors liv. För att uppnå en bättre livsmiljö inom alla samhällsområden måste vi skapa förutsättningar för alla människor att leva ett kvalitativt gott liv och i vår strävan utgå från allmänmänskliga behov Socialt arbete och socialpolitik för en hållbar framtid Kursen vänder sig till dig som vill tillägna dig kunskap om det sociala arbetets organisering och praktiker i olika länder och välfärdskontexter, med särskilt fokus på hållbar utveckling Castellum är nordens mest hållbara fastighetsbolag och hållbarhetsarbetet är fullt integrerat i verksamheten och präglar såväl ägande, förvaltning, utveckling av fastighetsportföljen som våra kundrelationer, medarbetare och finansiering. Castellum tror på idén om ansvarsfullt företagande. Att skapa ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara lösningar Hyr din bostad eller lokal hos ÖBO. Tillsammans gör vi Örebro till en stad med levande stadsdelar, vackra miljöer och mångfald av människor. Välkommen hit

Örebro HK tvingade fram en femte semifinal; Det finns ett samband mellan transportkriminalitet och låg social hållbarhet bland utländska lastbilsförare i Sverige. Bristande kontroller, låg lön och social utsatthet är riskfaktorer för diesel- och godsstölder sociala dimensionen i hållbar stadsutveckling. Detta förtydligas i ett särskilt stycke: 1 Se ansökan till Delegationen för hållbara städer (2012b). Fullständig titel: Modell för analys och upp-följning av social hållbarhet i stadsbyggnadsprojekt (MASST), Delegationen för hållbara städer (M 2011:01) Försök att kombinera social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet för att försäkra framtida generationers behov och inte bara de vi har idag. Social hållbarhet har inte kommit lika långt som de andra två, men det är på framväxt nu och blir allt viktigare både för de anställda och konsumenter byggnation. I Malmö och Örebro studeras arbetet med att öka den sociala hållbarheten vid renoveringsobjekt, hur får de hela områden som länge haft ett dåligt rykte att bli socialt hållbara där stort fokus ligger på att anställa långtidsarbetslösa. I Göteborg och i föreningen Byggemenskap fokuserar man på at

Sociala företag - Välkommen till Region Örebro län

Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet ska genomsyra alla verksamheter i Lindesberg. Det är kommunens mål när man nu vill satsa på att skapa en hållbar framtid för nästa generation Samling för social hållbarhet. I Samling för social hållbarhet i Dalarna har olika kompetenser från regionen, länets kommuner, länsstyrelsen och högskolan arbetat med att underlätta styrning och ledning för god och jämlik hälsa i ett hållbart Dalarna Här hittar du utbildningar som matchar sökningen Miljö / Hållbarhet i Örebro. Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig och skicka en intresseanmälan för mer information Social hållbarhet inte bara sustainababble? : Från mångtydig vision till analytiskt redskap vid uppföljning av stadsbyggnadsprojekt Gustavsson, Eva, 1956- (author) Örebro universitet,Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap,Centre for Urban and Regional Studies (CUReS

Genväg till Framtidsveckan, Framtidsforum, Framtidsstafetten - månadsbrev från ROS . Länsbygderådet i Örebro län (numera Hela Sverige ska leva Örebro län) tog under våren 2013 initiativ för att öka verkstaden i länet för omställning till ett hållbart samhälle och att skapa en stödjande struktur för detta Social hållbarhet Service på lika villkor. Hälsa på lika villkor. Samhälle på lika villkor. orebro.se Social hållbarhet är en förutsättning för att klara vår tids utmaningar. orebro.se Kapitalförvaltning. orebro.se Historik • 1997 såldes Örebro Energi till Sydkraft för köpeskillinge För oss på OnePartnerGroup i Örebro är det självklart att finnas nära dig som kund. Social hållbarhet. Vi på OnePartnerGroup bryr oss om alla i vårt samhälle. Allt vi gör grundar sig i vår vilja att varje dag, på ett hållbart sätt, integrera människor i arbete Örebro Kommun. KLIMATSMART VARDAG. Bengt skriver om både ekologisk och social hållbarhet inom läkemedelsindustrin i Sverige och övriga världen. På bloggen kan du följa Bengts arbete och äventyr inom hållbarhet genom många inspirerande inlägg med unika perspektiv och berättelser Kurser i hållbar utveckling på Folkuniversitetet handlar om natur och naturresurser. Det krävs ett hållbart tänkande inom sociala och ekonomiska områden där vi tar hänsyn till kommande generationer

Volvo Cars, Stena Fastigheter och Framtiden storsatsar i unikt samarbete kring social hållbarhet - med målsättning att skapa ett tryggt och attraktivt Tynnered med framtidstro; Mot tusen miljarder nya träd; Vertiv och Green Mountain höjer ribban för hållbarhet i datacenter; Guider för hållbar IT-upphandling hjälper inköparen lycka Region Örebro län deltar under 2021 i det världsomspännande projektet SILK som handlar om erfarenhetsutbyte kring internationalisering av den sociala ekonomin. I projektet ingår aktörer inom den sociala ekonomin från fem världsdelar. För Sverige deltar Anders Bro, utvecklingsledare inom Regional utveckling, Region Örebro län hängande del av södra Örebro med en befolkning på cirka 12 000 invånare. Södra Ladugårdsängen har ett centralt och attraktiva läge med förutsätt-ningar att bli en stadsdel där de olika aspekterna på hållbarhet - ekonomisk, ekologisk och social, - integreras till en helhet. Södra Ladugårdsängen kommer att profilera

Motorväg blir attraktiva mötesplatser | White Arkitekter

Social hållbarhet - artiklar, reportage och fördjupning om

Ett av målen för Tybblelunds förskola läsåret 20/21 är att arbeta med hållbar utveckling, med fokus på den sociala dimensionen genom flerstämmig undervisning. Social hållbarhet innebär att ta tillvara på de grundläggande mänskliga rättigheterna under ett långsiktigt perspektiv, samt respekten för alla människors lika värde Välkommen till White i Örebro! Det var här allt startade, 1951. Då vann Sidney White och Per-Axel Ekholm tävlingen om bostäder i Baronbackarna, med mottot Du får leka på våran gård. Och det som skapas på våra ritbord idag är ofta sånt som många Örebroare dagligen kommer i kontakt med Som universitetsadjunkt i Socialt arbete vid Örebro universitet ägnas som utgångspunkt 70 % av din arbetstid åt undervisning, medan 20 % är vikt åt kompetensutveckling och 10 % åt administration. En universitetsadjunkt bör även bidra till universitetets utveckling 20 kommuner och regioner har arbetat tillsammans med SKR i Samling för social hållbarhet - minska skillnader i hälsa under 2011 - 2013. Arbetet resulterade i 5 rekommendationer och 23 åtgärder som bidrar till att stärka den sociala hållbarheten och minska skillnaderna i hälsa Insatser för social hållbarhet. Inom Trollhättans Stad arbetar på många olika sätt för att stärka den sociala hållbarheten i staden. Här listar vi en del av det arbete som pågår. Det mesta är en del av vår ordinarie verksamhet, medan andra aktiviteter är tidsbegränsade projekt

Social Impact Lab vid Örebro universitet - OR

 1. Sociala investeringar Västra Götalandsregionens sociala investeringar är inriktade på hälsofrämjande och förebyggande insatser som på sikt förbättrar barns och ungas förutsättningar att klara grundskolan med godkända betyg. Medlen för sociala investeringar förvaltas av regionutvecklingsnämnden och arbetet är regiongemensamt
 2. alvården under samma tak sedan 2013. I partneringsamverkan och på totalentreprenad har vi i nära samarbete tillsammans med fastighetsägaren Norrporten uppfört den nya byggnaden som innehåller bland annat kontor, förhandlingssalar.
 3. Sociala företag behövs för en hållbar samhällsutveckling. I Sverige finns det en låg allmän kännedom om vad sociala företag är - därför driver Region Örebro län projektet Socialt företagande i Örebro län i samarbete med Coompanion, med finansiering från Tillväxtverket
 4. för socialt och miljömässigt hållbar utveckling! Vårt hållbarhetsarbete. Hållbarhet. För oss på Ullmax betyder hållbarhet flera saker. Logistikpartner Green Carrier över och ser till att våra produkter levereras på ett säkert sätt till vårt lager i Örebro
 5. Social hållbarhet på agendan. I Örebro kommun är hållbarhetsfrågorna dessutom integrerade, berättar Hanna. Hon är därmed ansvarig för både de miljömässiga såväl som de sociala frågorna. Närmast på agendan står att ta fram en grundlig plan för social hållbarhet
 6. Ett sjukhus som omfamnar både social och ekologisk hållbarhet 4 februari 2021 Sweco Architects har tillsammans med danska AART Architects utformat den nya tillbyggnaden för Örebro Universitetssjukhus, även kallad H-Huset (Högspecialitetshuset)
 7. skat sin klimatpåverkan med nästan en tredjedel sedan 2010. Fossilfri fjärrvärme och fjärrkyla, byte av bränsle i Länstrafikens bussar samt arbete med klimatsmarta måltider har haft stor betydelse för resultatet

Idrott - ett verktyg för goda relationer och social

 1. orebro.se RubrikLångsiktig hållbar utveckling orebro.se Städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Tekniskt innovation utökar våra möjligheter för att lyckas
 2. Sociala konsekvensanalyser eller Barnkonsekvensanalyser är också delar vi gärna hjälper till med. Men helst tar vi ett helhetsgrepp om den sociala dimensionen och ser till att projektet blir socialt hållbart. Social hållbarhet, definition. Social hållbarhet kan upplevas som svårt att definiera och det finns inte heller någon allmän.
 3. Tät och Socialt Hållbar Stad : en fallstudie om sambandet mellan täthet och social hållbarhet i Örebro kommun: För att uppnå hållbara livsstilar finns idén om e För att uppnå hållbara livsstilar finns idén om en tät, sammanhållen och funktionsblandad stadsutveckling som ett ideal
 4. En budget för ett hållbart Örebro När det gäller utmaningar inom den sociala dimensionen av hållbar utveckling så pekar den nationella Agenda 2030-delegationen på en mängd sociala utmaningar för Sverige, som vi också känner igen i Örebro
 5. Hållbar utveckling är ett mångdimensionellt fenomen, och under kursen belyses ekologiska, politiska, ekonomiska, sociala och pedagogiska aspekter med utgångspunkt i aktuell forskning. Kursens senare del är mer praktiskt orienterad och inkluderar kritisk granskning av mål för hållbar utveckling på nationell, europeisk och internationell nivå
 6. På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Dessutom läser pedagogerna på förskolan Martinas och Maria Magnussons bok Att möta barns sociala språkmiljö i förskolan: Målet är att skapa en hållbar modell för läsningen där samverkan sker mellan flera aktörer

Hållbarhet Tillsammans ger vi Örebro superkrafter - E

Utbildningar inom hållbar energi i Örebro Län - Jämför din utbildning nedan Här hittar du utbildningar som matchar sökningen Hållbar energi i Örebro Län. Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig och skicka en intresseanmälan för mer information Din hållbara inredningsbyrå i Örebro som skapar unika inredningsprojekt i hela Sverige. Läs mer om våra tjänster i Örebro eller kontakta oss Livsmedelsbranschens matsvinn blir till social hållbarhet. På FN:s Världslivsmedelsdag, den 16 oktober, uppmärksammas hungern i världen och fokus ligger på allas rätt till mat. Varje dag stöttar stadsmissionerna den som går hungrig eller av annan anledning inte har mat på bordet Social hållbarhet. De som arbetar hos oss på Pallkonsulten vet att man är anställd för sin kompetens, ingenting annat. Viktigast för oss är en hjärtlig atmosfär där vi välkomnar variation av olika egenskaper och erfarenheter Sponsring och social hållbarhet. Hållbarhet handlar både om människan och miljön. Därför främjar och stöttar vi initiativ som hjälper utsatta ungdomar att bli en del av det hållbara samhälle vi vill vara med och skapa

Remissversion: Plan för civilsamhälle och social ekonomi

Hållbarhet. Med smarta och pålitliga produkt- och systemlösningar för passiv fiberinfrastruktur påskyndar vi den digitala transformationen till nytta för samhälle, företag och individ. Vi har en helhetssyn på hållbar utveckling På Hvilan Utbildning strävar vi efter att vara Sveriges grönaste skola! Vi arbetar ständigt för att driva vårt hållbarhetsarbete framåt och lägger stor vikt vid att engagera personal och studerande i detta arbete. Vi ska gemensamt ta ansvar för att på ett målmedvetet sätt uppmärksamma såväl miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet, och för att stödja och driva en. Hela Sverige, Skåne län, Stockholms län, Västerbottens län, Västra Götalands län, Örebro län Analys och uppföljning social hållbarhet Analys och uppföljning social hållbarhet

MSI Örebro-arkiv - Mötesplats Social Innovatio

 1. KumBro Utveckling AB är moderbolag i KumBro-koncernen men också ett utvecklingsbolag med uppgift att hitta nya vägar för våra ägarkommuner att bli attraktiva och hållbara. Vi arbetar med en rad projekt inom energi och teknisk försörjning som på olika sätt bidrar till omställning och ökar livskvalitén för invånarna i Örebro och Kumla
 2. Hållbarhet. Kommuninvest är idag kommunsektorns störste långivare och även störst i Norden på grön finansiering. När svenska städer och regioner bygger nytt och renoverar - i klimatsmarta bostäder, förskolor och sjukhus, i utökad kapacitet för kollektivtrafik, solenergi och vattenrening mm - så kommer finansieringen ofta från Kommuninvest
 3. arium i Örebro där Kommunstyrelsen s ordförande Kenneth Handberg (S) tryckte på vikten av attityder kring arbetet med social hållbarhet. - Vi kan inte bara prata om fysiska mötesplatser utan vi måste också prata om attityder kring varför olika insatser görs
 4. ska kommunens klimatpåverkan och skapa förutsättningar för att medborgarna aktivt ska kunna delta i det arbetet. Målområde 3 De ska vara enkelt för medborgare och företag att få kontakt med kommunen. Örebro kommun ska var
 5. Spännande rapporter om hållbarhet! 4 april 2014 (Kl: 16.41) Lästips för dig som vill veta mer om begreppet social hållbarhet samt för dig som vill veta hur man kan arbeta med hållbarhetsaspekter i samband med upprustning av ett befintligt område
 6. Befolkning och social karaktär i Örebro centralorts kommundelar. Kommundel Folkmängd1 0-18 år (%) Social-bidrag2 Flyttnings-brutto3 (%) Social inte-gration4 Social kontroll4 Flyttnings- Brottskategoriernas nivå och utveckling under åren 1996, 1997 och 1998 i Örebro jämförs med nivån och utvecklingen i övri-ga landet, Örebro län.
 7. Hållbarhet. Vi har för verksamhetsåret 2020 tagit fram en hållbarhetsredovisning. Rapporten, som är en del av verksamhetsberättelsen, berättar om årets arbete och ambitioner inom miljö och socialt ansvar. Läs rapporten här

Social hållbarhet, mötesplats SK

Medlemsägda bostadsutvecklaren OBOS publicerar här sin hållbarhetsredovisning för 2020, omfattande OBOS Sverige. I redovisningen presenteras en minskning av växthusgasutsläpp med närmare 12 procent Social hållbarhet handlar om människors livsvillkor och möjligheterna att förbättra dem. För att uppnå ett socialt hållbart samhälle behövs satsningar på bland annat integration, Örebro universitet. Filmerna är tänkta att stödja aktörer i arbetet med att främja ett jämställt föräldraskap

Hållbar utveckling - Örebro studentkå

Dölj. Som alltid börjar din resa med oss på Almi med att vi har en behovsdialog. Då tittar du tillsammans med en Almi-rådgivare på ditt företags nuläge och vilka behov och utmaningar som just ni står inför med extra fokus på miljö, ekonomisk och social hållbarhet Uppsala, Örebro och Upplands Väsby 27 3.4 Markpolitik för social hållbarhet: slutsatser från underlagsrapporter 34 4. En d. elad stad - Stockholms behov av socialt hållbar markpolitik 37 4.1 Stadens mål för en socialt hållbar stadsutveckling 37 4.2 Ojämlika livsvillkor och segregation i Stockholms stad 39 5

Smartare gator ger levande stadsmiljöer – nu testas

Lån för Social Hållbarhet - En game changer i

Partnerskapet för sociala innovationer - Regionorebrolan

Hållbar stad Fakta om Örebros hållbarhet - E

Messingen, Väsby nya gymnasium | White Arkitekter

Hela Örebro kommun ska arbeta för en hållbar framtid

 1. Social rättvisa / Örebro / Örebro län / Social rättvisa
 2. Socialt arbete och socialpolitik för en hållbar framtid
 3. Hållbarhet - Castellu
 4. Hem för dig - ÖB
 5. Låg social hållbarhet och kriminalitet hänger ihop
Tegelhagens skola och förskola | White ArkitekterBrottsförebyggande arbete | Stat och kommunLjuskonst i tunnlar, Göteborg | White Arkitekter
 • Koppar företag aktier.
 • Samara Weaving father.
 • Password selection strategies.
 • Hurringen.
 • Grundutbildning med värnplikt lön.
 • EuroParcs Utrechtse Heuvelrug zwembad.
 • Все о Binance.
 • Graduate jobs London.
 • Quarter dollar värde.
 • Lägenheter till salu Uppsala Hemnet.
 • Coinbase Pro withdrawal fee.
 • Sodium puffy face Reddit.
 • Fractional shares Canada.
 • Etf mit samsung.
 • EIF venture capital.
 • Twitter app.
 • Silversmide örhängen.
 • Mailing Preference Service address.
 • Hand signs meaning Urban.
 • Onion Movie.
 • Vad är Tellit.
 • Налог на биткоин Украина.
 • Bor i por korsord.
 • Nul uren contract aow er.
 • Bionano Genomics.
 • LeapFX Auto Arb Review.
 • Cadeaubon ALDI nederland.
 • Nag Hammadi svenska.
 • Källskatt finska aktier.
 • Hyra kolonistuga Malmö.
 • Inkef Capital.
 • GuV Binance erklärung.
 • Bitcoin funny video.
 • Crypto jobs.
 • Cjib nummer boete.
 • Genymotion ubuntu.
 • CLX CoinGecko.
 • Commerzbank Echtzeit Überweisung fehlgeschlagen.
 • ECOECHO.
 • Tesla Aktie Prognose 2030.
 • Reaktor 5.