Home

Uitvoeringsbesluit Wwft 2022

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1279 van de Commissie van 29 juli 2019 betreffende de erkenning van het juridische en toezichtkader van de Verenigde Staten van Amerika als gelijkwaardig aan de vereisten van Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad inzake ratingbureaus (1 This page provides a brief description of the Money Laundering and Terrorist Financing (Prevention) Act (Wwft). The Act contains provisions regarding customer screening, identification and verification of customers, and the reporting of unusual transactions. The following subjects will be addressed: Objective of the Wwft; Risk-oriented approac

EUR-Lex - L:2019:201:TOC - EN - EUR-Le

 1. (4) Regulation (EU) 2019/632 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 amending Regulation (EU) No 952/2013 to prolong the transitional use of means other than the electronic data-processing techniques provided for in the Union Customs Code (OJ L 11, 25.4.2019, p. 54)
 2. COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2019/1345. of 2 August 2019. amending Decision 2006/771/EC updating harmonised technical conditions in the area of radio spectrum use for short-range devices (notified under document C(2019) 5660) (Text with EEA relevance) THE EUROPEAN COMMISSION, Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union
 3. COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2019/1614. of 26 September 2019. authorising Member States to provide for derogations from certain provisions of Council Directive 2000/29/EC in respect of potatoes, other than potatoes intended for planting, originating in the regions of Akkar and Bekaa of Lebanon (notified under document C(2019) 6819

Wwft (Prevention) Act FIU-Nederlan

 1. ed. Subsequently, the Trust Offices (Supervision) Act 2018, including lower regulations [Trust Offices (Supervision) Decree 2018 and Trust Offices (Supervision) Regulation 2018], entered into force on 1 January 2019
 2. Inbreng Holland Quaestor Consultatie Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn januari 2019. Inbreng Holland Quaestor Consultatie Wet Implementatie Richtlijn (EU) 2018/822 (dac6) Inbreng Holland Quaestor consultatie besluit Toezicht Trustkantoren 2018. Consultatie Ontwerp uitvoeringsbesluit Wwft 201
 3. On 21 February 2011, the Dutch Ministry of Finance published the General directive for the implementation of the Money Laundering and Financing of Terrorism (Prevention) Act (Wwft) and the Sanctions Act (Sw). The various supervisory bodies (De Nederlandsche Bank, the Netherlands Authority for the Financial Markets, the Financial Supervision Office,.
 4. This act amends amongst others the Money Laundering and Terrorist Financing (Prevention) Act (Wwft). The government has yet to provide the consolidated text of the current Wwft. We have therefore drafted the wording of the amended Wwft, as currently in force (in Dutch), based on the Implementation act
 5. e the nature of the transaction, the Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 provides for objective and subjective indicators for specific Wwft institutions. Objective indicators for banks and some other financial institutions are, for instance, (cash) transactions of EUR 10,000 or more or money transfers of EUR 2,000 or more
 6. 5.8 Confidentiality under the Wwft 58 5.9 Legal claims and confidentiality under the Wwft 59 6 The Regulation on information accompanying transfers of funds (Wire Transfer Regulation 2) 60 6.1 General information 60 6.2 Background to WTR2 60 6.3 Scope of application 6
 7. amendments to the Wwft which came into force in 2020, except for the insertion of Section 3A of the Wwft.9 The amendment of the Wwft on 21 May 2020 introduced a registration obligation for providers of services for exchange between virtual and regular currencies and providers of custodian wallets.10 Th

Latest developments. On 24 July 2019, the European Commission adopted a Communication entitled Towards better implementation of the EU's anti-money laundering and countering the financing of terrorism framework accompanied by four reports.. On 7 May 2020, the European Commission adopted an action plan for a comprehensive Union policy on preventing money laundering and terrorism financing. The AFM will also publish a separate guidance document on the Wwft BES specially developed for the BES Islands in 2019. The AFM is committed to promoting fair and transparent financial markets. As an independent market conduct authority, we contribute to a sustainable financial system and prosperity in the Netherlands The new guidance document from the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM) provides further explanation on the requirements set out in the Wwft BES for serviceproviders in Bonaire, St. Eustatius and Saba. Service providers are also offered practical guidance in the form of specific examples. The prevention of money laundering and financing of terrorism is a priority for the (AFM)

EUR-Lex - 32019D2151 - EN - EUR-Le

EUR-Lex - 32019D1345 - EN - EUR-Le

 1. ent.
 2. Wwft varia 2019; Wwft varia 2019. 05 De volledige tekst van deze indicator luidt gelet op de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018: Een transactie van of ten behoeve van een (rechts).
 3. gsrecht @Pellicaan Uit de internetconsultatie die op 25 februari jl. is gestart, blijkt dat het Ministerie van Financiën voorstelt om de schurkenstaat-indicator (waar ik eerder over schreef ) uit het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 te verwijderen
 4. Consultatieverslag Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 1. Inleiding In de periode van 31 januari 2018 tot en met 28 februari 2018 is het ontwerp voor het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 publiek geconsulteerd. Met deze consultatie is een ieder in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de voorgenomen wijzigingen en de mogelijkheid gebode
 5. gsrecht @Pellicaa

EUR-Lex - 32019D1614 - EN - EUR-Le

Wwft Op deze pagina: Wwft animatie Werkwijze Toezicht Het BFT is aangewezen als één van de toezichthouders op de naleving van de bepalingen ingevolge de anti-witwasregelgeving in Nederland: de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het BF

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) geldt onder meer voor belastingadviseurs. De wet legt aan hen de verplichting op een cliëntenonderzoek uit te voeren dat bepaalde resultaten moet opleveren. Tevens moeten zij ongebruikelijke transacties melden bij een daarvoor ingesteld meldpunt, FIU-Nederland. Daarnaast moeten zij voldoen aan regels voo Het Implementatiebesluit strekt tot wijziging van het Handelsregisterbesluit 2008 en het Uitvoeringsbesluit WWFT 2018. Tot 1 juli 2019 kan worden gereageerd op de consultatie van het implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten. Klik hier voor de internetconsultatie

Publications HollandQuaesto

News items. Warning: AMLC and GF Prevention are NOT affiliated (22 January 2021 ) AMLC warns against scams (27 November 2020 ) AMLC in Europol Financial Intelligence Public Private Partnership Steering Group (EFIPPP In het Ontwerp-uitvoeringsbesluit met betrekking tot anti-witwaswet WWFT 2018 springen een aantal belangrijke onderwerpen voor de praktijk eruit. Onder 'prominent politiek personen' gaan meer personen vallen dan tot op heden. De groep cliënten die kon vallen onder het begrip 'vereenvoudigd cliëntenonderzoek', komt te vervallen Ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 geeft meer zicht op invulling UBO-register Op 6 april 2018 is het Ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 (hierna: het conceptbesluit) gepubliceerd bij de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wwft). In dit conceptbesluit wordt onder meer een nader Het Verzameldecreet 2019 voegt een artikel 23bis toe aan de Wet Onbevaarbare Waterlopen waarin de uitwerking van een uitvoeringsbesluit is voorzien om de modaliteiten rond watercaptatie uit te werken en de omstandigheden te bepalen waarbij het onttrekken van water uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten al dan niet toegelaten is

Publicatie | 18-09-2019. Naar personen met een dergelijke functie moet bij transacties een verscherpt cliëntenonderzoek worden verricht. Dit onderzoek moet worden uitgevoerd door: De lijst is een uitwerking van artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018,. De KNB wijst op (pdf, 131 kB) de toename van de administratieve lasten die voor de Wwft-instellingen uit het Uitvoeringsbesluit voortvloeien. Er kunnen op grond van de richtlijn geen instanties meer worden aangewezen waarvoor standaard vereenvoudigd cliëntenonderzoek kan worden toegepast

WWFT guidelines FIU-Nederlan

Op 6 april 2018 is het ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 gepubliceerd. Hierin wordt onder andere aangegeven wie als uiteindelijk belanghebbenden (UBO) moeten worden aangemerkt voor juridische entiteiten in Nederland. Ten opzichte van de vierde anti-witwasrichtlijn (AMLD-4) zijn er wijzigingen omtrent stichtingen, 100%-dochters van beursgenoteerde vennootschappen en de definitie van. Op 17 oktober jl. is het besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 [*] in het Staatsblad verschenen met het volgende artikel: Het Besluit van 9 september 2019 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 in verband met het vervallen van de objectieve indicator derde-hoogrisicolanden (Stb. 2019, 310) treedt in werking met ingang van de da

Codewars is where developers achieve code mastery through challenge. Train on kata in the dojo and reach your highest potential Stream 2019-09-20 Voorzitter Haasbroek Van Gymsport Leiden Over Uitvoeringsbesluit Indoor Sportcentrum by Sleutelstad from desktop or your mobile devic

Het UBO-begrip in de Wwft en het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018. Volgens artikel 1 lid 1 van de Wwft is een UBO: een natuurlijk persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een cliënt, dan wel de natuurlijke persoon voor wiens rekening een transactie of activiteit wordt verricht Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 tot implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn Datum: 27 februari 2018 De Nederlandse makelaars en taxateurs maken graag gebruik van de mogelijkheid om te reageren op de consultatieversie van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018. Zij zijn zich ervan bewust dat het ontwer Bij de beoordeling of je een transactie als ongebruikelijk aanmerkt, gelden de objectieve en subjectieve indicatoren die in het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 zijn genoemd. Bovendien moet je contante transacties met een waarde van € 10.000 of meer die betaald zijn aan, of met tussenkomst van een kantoor, in alle gevallen melden In het Wijzigingsbesluit financiële markten 2019 dat tot 25 maart 2019 ter consultatie voorligt, wordt voorgesteld om de objectieve indicator inzake derde hoogrisicolanden te verwijderen uit het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 waarmee de meldindicatoren worden vastgesteld At the end of 2019, the European Commission adopted a green growth strategy as part of the . European Green Deal (EGD) 1. The EGD responds to the escalating climate crisis by achieving net -zero GHG emissions from the EU by 2050. Additionally, the EGD aspires to protect the health and well-being of citizens fro

Wording of the amended Money Laundering and Terrorist

Betreft: Consultatie Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 Zeer geachte mevrouw, mijnheer, De Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen (VEUO), kort gezegd de vereniging van beursgenoteerde ondernemingen in Nederland, heeft kennis genomen van het consultatiedocument met betrekking tot het Uitvoeringsbesluit Wwft Dit besluit regelt de datum van inwerkingtreding van de wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 (Stb. 2019, 310). De wijziging treedt in werking met ingang van 18 oktober 2019 Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 telefoon : +31 70 330 71 58 Geachte heren Hoekstra en Grapperhaus, De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft met belangstelling kennis genomen van het ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 met de bijbehorende concept nota van toelichting (NvT) Minister Hoekstra (Financiën) heeft de Eerste en de Tweede Kamer het ontwerp-uitvoeringsbesluit met betrekking tot anti-witwaswet Wwft 2018 toegestuurd. In dat ontwerpbesluit staan onder meer nadere regels met betrekking tot uiteindelijk belanghebbenden en politiek prominente personen en het vaststellen van indicatoren voor het melden van ongebruikelijke transacties. In de Wwft 2018 wordt de.

Anti Money Laundering 2021 Netherlands ICL

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1952 van de Commissie (5), naar aanleiding van gevallen van Afrikaanse varkenspest bij wilde varkens in Polen en in Bulgarije in de onmiddellijke nabijheid van de grens met Griekenland. (2) Sinds de datum waarop Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1952 is vastgesteld, heeft Polen meer informatie verstrekt ove 14 juni 2019 door caseware. Accountants zijn volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht om de identiteit van hun klanten vast te stellen en om ongebruikelijk transacties te melden. Vorig jaar juli zijn de Wwft-regels verscherpt

Anti-money laundering and counter terrorist financing

uitvoeringsbesluit van 5 april 2019 tot inrichting van de gemeenschapsinstellingen en tot uitvoering van diverse bepalingen van het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht (B.S.03/07/2019) MB van 18 juli 2019 tot vaststelling van de capaciteit van de gemeenschapsinstellingen en het Vlaams detentiecentru Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving Wwft 2018 besluit 16-01-2019. Beleidsregel Toezicht Wwft 2018 besluit 16-01-2019. Bijlage I Beleidsregel Toezicht Wwft 2018. Inloggen met advocatenpas. Klik op inloggen om in te loggen met uw advocatenpas. Contact; Print deze pagin

2.1 Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) 5 2.2 Doelstelling Wwft: beschermen integriteit financiële stelsel 6 in 2019 onderwerp werd van een strafrechtelijk onderzoek van de FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) onder de naam Guardian

uitvoeringsbesluit van de Commissie van 7 mei 2012 betreffende de vaststelling van opstart- en stilleggingsperioden voor de toepassing van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake industriële emissies

Further review of compliance with combating money

Handleiding en Stappenplan Wwft voor advocaten versie oktober 2020 1 Handleiding voor advocaten voor de naleving van de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) De Nederlandse orde van advocaten heeft met betrekking tot de Wwft een algemene handleiding samengesteld In september 2019 worden het uitvoeringsbesluit en het beeldkwaliteitsplan in de gemeenteraad besproken. Als de gemeenteraad ook instemt, is de komst van dit sportcomplex weer een stap dichterbij. De stukken zijn te vinden via iBabs: Raadsvoorstel Uitvoeringsbesluit Indoor Sportcentrum; Raadsvoorstel vaststelling Beeldkwaliteitsplan Indoor. Wwft; Uitvoeringsbesluit Wwft; Ontwerp-Uitvoeringsbesluit Wwft 2018; Uitvoeringsregeling Wwft; Besluit aanwijzing toezichthouders Wwft; Wet eenvoudig witwassen (34294) Memorie van Toelichting eenvoudig witwassen (34294) Wetsvoorstel 34910 (Wet toezicht trustkantoren) Wet toezicht trustkantoren; Internationaal. Overzichtspagina EU-regelgeving. Den Haag, 12 april 2018 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën Volgcommissie(s): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid Activiteit: Inbreng feitelijke vragen Datum: donderdag 26 april 2018 Tijd: 14.00 uur Onderwerp: Uitvoeringsbesluit Wwft 2018) Agendapunt: Uitvoeringsbesluit Wwft 2018) Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra -vaststellen6 april 201

In het gewijzigde Uitvoeringsbesluit zijn de reacties op de internetconsultatie van 31 januari 2018 verwerkt. De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs plaatst nu een aantal opmerkingen. De Orde is tevreden dat naar aanleiding van de internetconsultatie het UBO-begrip in de Handelsregisterwet 2007 (beter) aansluit bij het UBO-begrip in de Wwft respectievelijk het concept-Uitvoeringsbesluit UITVOERINGSBESLUIT WWFT 2018 . BESLUIT van 17 juli 2018, Stb. 2018, 241, houdende nadere regels met betrekking tot uiteindelijk belanghebbenden en politiek prominente personen, het vaststellen van indicatoren. Er is een consultatie voor het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018. In het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 wordt, in verband met de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn (2015/849), uitgewerkt wat prominente publieke functies zijn zoals bedoeld in de definitie van politiek prominente persoon. Daarnaast worden categorieën personen genoemd die in elk geval als uiteindelijk belanghebbende. Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Tweede Wijziging Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Haarlem 2019. Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 20 april 2021. de secretaris, de burgemeester, mr. C.M. Lenstra drs. J. Wiene

Caribbean Netherlands: AFM publishes guidance document on

Begrip 'UBO' uitgewerkt in Ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018. Onlangs stuurde de minister van Financiën het Ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 aan de Eerste en Tweede Kamer. Dit stuk bevat onder andere nadere regels met betrekking tot uiteindelijk belanghebbenden in verband met de implementatie van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn (Uitvoeringsbesluit Wwft 2018). Voor de inhoud van dit ontwerpbesluit verwijs ik u naar de ontwerpnota van toelichting. Tijdens de plenaire behandeling van het voorstel voor de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn (Kamerstukken 34 808) in de Tweede Kamer, op 21 februar De Ministeries van Financiën en van Justitie en Veiligheid hebben een internetconsultatie opengesteld met betrekking tot het concept Uitvoeringsbesluit Wwft 2018. Dit ontwerpbesluit strekt ter implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn (zie FutD 2018-0336 voor de voortgang van de.

Tekst Inhoudstafel Begin; TITEL I. - Het Algemeen comité. Artikel 1.Het Algemeen comité is samengesteld uit: 1° één voorzitter, 2° twee ondervoorzitters, die benoemd worden uit de in 3°, 4° en 5° hierna bedoelde leden Sinds 25 juli 2018 is de gewijzigde Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wwft, van kracht. Tot 1 januari 2019 gold een coulanceperiode in het toezicht op de naleving van de wet, maar inmiddels treedt de toezichthouder wel op tegen bedrijven die niet aan de wettelijke eisen voldoen. Ook advocaten, notarissen en accountants vallen onder de strenge regels van deze wet

Ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018: datum: 09-04-2018: Tabel uitklappen Download document / Is bijlage bij brief van de minister van Financiën ter aanbieding van het Ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 34.808, EK, B 6 april 2018. Terug naar boven. Service-menu. Wegens het meermalen in strijd handelen met de meldplicht van art. 16 Wwft krijg de verdachte een geldboete van € 10.000,-, waarvan € 4.000,- voorwaardelijk. Rechtbank Amsterdam 27 november 2019. ECLI:NL:RBAMS:2019:887

Op 31 januari 2018 is het concept uitvoeringsbesluit Wwft 2018 ter consultatie aangeboden. Dit ontwerpbesluit strekt ter implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn. Op grond van de vierde anti-witwasrichtlijn moeten de EU-lidstaten een UBO-register instellen Amvb op basis van Ambtenarenwet 2017 (Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017) De Ambtenarenwet 2017 bevat grondslagen om bepaalde zaken bij algemene maatregel van bestuur nader uit te werken. Deze AMvB dient daartoe. Dit staat apart van een rijksbrede AMvB met technische aanpassingen ten behoeve van de invoering van de Wnra. Gegeven Op 27 februari heeft de VFN gereageerd op de consultatie Uitvoeringsbesluit Wwft 2018. Met het Uitvoeringsbesluit wordt een nadere invulling gegeven aan de begrippen PEP en UBO. In haar reactie geeft de VFN aan dat in de markt onduidelijkheid bestaat omtrent de aan te merken UBO's in geval van een stichting administratiekantoor (STAK)

Annual report of the Financial Supervision Office 2019

Navigator biedt onmisbare informatie voor de fiscale, juridische, en financiële professiona (Uitvoeringsbesluit Wwft 2018) Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van (...), 20xx-0000000000, directie Financiële Markten, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie en Veiligheid; Gelet op de artikelen 1, eerste en derde lid, 15, eerste lid, en 31, eerste lid, van de We

Betreft: Consultatie Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 L.S., Graag reageert de VFN hierbij op de Consultatie Uitvoeringsbesluit Wwft 2018. De VFN waardeert de mogelijkheid die hiertoe wordt geboden. Op 12 augustus 2016 reageerde de VFN op de Consultatie Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn Op 31 januari 2018 is het concept Uitvoeringsbesluit Wwft ter consultatie gepubliceerd. Het concept besluit bevat o.m. nadere regels m.b.t. uiteindelijk belanghebbenden (UBOs), het vaststellen van indicatoren voor het melden van ongebruikelijke transacties en tot wijziging van bepaalde besluiten in verband met de vierde anti-witwasrichtlijn Reactie op ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 tot implementatie vierde anti-witwasrichtlijn De brancheorganisaties van makelaars en taxateurs (NVM, VastgoedPRO en VBO Makelaar, hierna ook te noemen de Nederlandse makelaars en taxateurs), hebben een reactie gegeven op het ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 tot implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn van terrorisme (Wwft) De Wwft in de kansspelsector 21 januari 2021 versie: 2 Versiebeheer Versie 1: Leidraad Wet ter voorkoming witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) - De Wwft in de kansspelsector. Datum 4 juli 2019

Het uitvoeringsbesluit bij het gewijzigde Kunstendecreet 2018 werd op 9 november 2018 goedgekeurd. In het uitvoeringsbesluit worden principes uit het decreet nader bepaald of gedetailleerd: Indiendata voor projectsubsidies en beurzen; Bepalingen over wat een aanvraagdossier moet inhoude Op 6 april 2018 is het ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 aan de Eerste en Tweede Kamer gezonden. De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs plaatst hierbij een aantal opmerkingen. De Orde vraagt zich af wat onder het kunnen uitoefenen van 'feitelijke zeggenschap' over de rechtspersoon moet worden verstaan en vraagt om verduidelijking Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) 2018; Reactie op concept uitvoeringsbesluit (28-02-2018) Consultaties. NVB reactie consultatie uitvoeringsbesluit wwft 2018. Nieuws Banken dragen bij aan aanpak witwassen en terrorismefinanciering aanmerking komt. Dit uitvoeringsbesluit geeft invulling aan die nader te beschrijven regels. 2.1 Melding / hulpvraag 1. Meldingen en hulpvragen worden in eerste instantie beoordeeld op mogelijke oplossingen in het vrij-toegankelijke, voorliggende veld, zoals beschreven in artikel 2, lid 1 van de verordening Jeugdhulp gemeente Oosterhout 2019; 2 Sinds juli 2018 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gewijzigd. De wijzigingen betreffen aanscherping en concretisering van 'de oude' regelgeving. Tot december 2018 hanteerde het BFT een soepel handhavingsbeleid. Vanaf januari 2019 moet u voldoen aan de nieuwe voorschriften

In consultatie: voorstel om objectieve indicator inzake derde hoogrisicolanden te verwijderen uit Uitvoeringsbesluit Wwft 2018. In het Wijzigingsbesluit financiële markten 2019 dat tot 25 maart 2019 ter consultatie voorligt, wordt voorgesteld om de objectieve indicator. Vanuit de praktijk ontvingen wij signalen dat in de versie van januari 2019 onduidelijkheid was rond de door de Raad voor Toezicht uitgevoerde toetsingen en de Wwft. Dit is in deze versie verduidelijkt. De Raad voor Toezicht toetst niet de werking van de Wwft namens de toezichthouder Bureau Financieel Toezicht De Vlaamse Regering hechtte op 26 april 2019 haar principiële goedkeuring aan het uitvoeringsbesluit bij het taxidecreet, over exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de MORA en van de Vlaamse toezichtcommissie, daarna gaat het voor advies naar de Raad van State

 • Region Gävleborg anställda.
 • Bokföring.
 • Doppvärmare 500W.
 • Biostar tb360 btc pro bios update.
 • New American Funding loan officers.
 • Diploma's Gert Verhulst.
 • Ian King son.
 • Bitcoin mine.
 • Tuba Büyüküstün age.
 • Locational arbitrage formula.
 • Interactive Brokers Canada tax forms.
 • Spiffbet emission.
 • GS kollektivavtal 2021.
 • ViaBTC Agent.
 • Windows Server 2019 Hyper V Integration Services.
 • Lara, May & Associates.
 • Dragon meaning in Sindhi.
 • Gaming Innovation Group nyheter.
 • Batteri solceller SolarEdge.
 • Newspaper death notices.
 • Mondi organisational structure.
 • Genesis Open Enrollment 2020.
 • Give examples of primary financial instruments.
 • Betrouwbaar goud kopen.
 • Svea Ekonomi företag logga in.
 • Bostadsförmedling på internet.
 • Synoniem relatief.
 • CRISPR technology.
 • Dollars bestellen.
 • CoinMarketCap desktop widget.
 • Plogue Alter Ego alternative.
 • Alexis Ohanian 2021.
 • Saskatchewan Student loans Login.
 • Lappland karta älvar.
 • Villa Italië.
 • IronKey teardown.
 • Coinbase bonus.
 • Buy sell vouchers.
 • Beowulf Mining riktkurs.
 • Anders Hansen partner.
 • Trading 212 or hargreaves lansdown Reddit.