Home

Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt

 1. Råden är tänkta att fungera som ett praktiskt redskap i arbetet med att stödja en elev i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. De allmänna råden gäller i sin helhet för förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
 2. Alla elever har rätt till ledning och stimulans i skolan för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling utifrån sina förutsättningar. För vissa elever kan det innebära extra anpassningar eller särskilt stöd. Här hittar du information om regelverket kring extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
 3. nal som arbetar med extra anpassningar eller särskilt stöd och åtgärdsprogram. Enligt skollagen får rektorn delegera enskilda ledningsuppgifter och beslut till någon som är anställd eller uppdragstagare vid skolenheten.5 Den som har fått uppgifter på delegation från rektorn omfattas också av de allmänna råd som vänder sig till rektorn
 4. Extra anpassningar och särskilt stöd handlar om hur skolan arbetar med att ge eleven rätt förutsättningar. Efter åtskilliga försök att anpassa undervisningen, många samtal med eleven, samtal med föräldrarna och råd från kolleger kanske du som lärare ändå står inför faktumet att en elev riskerar att inte nå kunskaraven

Denna handlingsplan har sin utgångspunkt i vad som sägs om åtgärdsprogram och särskilt stöd i skollagen (SFS 2010:800) och Skolverkets allmänna råd om arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd (SkolFS 2013:8). Definitione Studiepaket till Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Studiepaketet kan användas av rektorer, elevhälsans personal, lärare och övrigskolpersonal vid möten, under studiedagar och på arbetslagsträffar. Studiepaketet är tänkt att bidra till en fördjupad kunskap om vad som står i de allmänna råden och. kring de förändringar som skett. Nya allmänna råd har skrivits för att stötta skolor i sitt arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. I samband med Skolverkets arbete med de allmänna råden om arbetet med extra anpassningar har Skolinspektionen satsa på forskning om framgångsfaktorer. Syfte! tydliga reglerna om stöd och särskilt stöd samt förenkla lärarnas arbete med åtgärdsprogram och annan dokumentation. Förslagen innebär bl.a. att om det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskarav som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervis-ningen Allmänna råden beskriver hur skolan kan arbeta med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. De senaste råden innebär flera nyheter. Huvudman, rektor och lärare har fått förtydligade uppdrag och nya uppgifter. Därför behöver alla skolor och kommuner se över sitt arbete med elever i behov av anpassningar och stöd

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Att göra extra anpassningar och ge särskilt stöd i

1. Arbetet med att utveckla och etablera arbetssätt med extra anpassningar är fortfarande i ett uppbyggnadsskede. Två år efter lagändringen, håller flera skolor fortfarande på med implementeringsar-betet. I flera skolor är det fortfarande oklart vad som avses med extra anpassningar och hur det genomförs med god kvalitet Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Sverige. Skolverket (utgivare) Alternativt namn: Engelska: Sweden. National Agency for Education Alternativt namn: Skolverket Alternativt namn: Statens skolverk Alternativt namn: National Agency for Education in Sweden Alternativt namn: Swedish Board of Education Alternativt namn: Swedish National Agency for Educatio Arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram är ett angeläget arbete för de elever som har behov utöver det som skolan erbjuder alla elever. Det är centralt att detta arbete sker systematiskt, dokumenteras och utvärderas för att det ska få avsedda effekter. En väsentlig del är att det också måste finnas former för hu Här hittar du information om mina vägledningshäften (2017) som bl a utgår ifrån Skolverkets allmänna råd och kommentarer om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Materialet innehåller många konkreta exempel. Mina häften och blanketter används runt om i landet

Hej, Jag har under längre tid haft en givande diskussion med en förälder kring innehållet av ett åtgärdsprogram. Vi har delade meningar kring vad som är särskilt stöd och vad som är en extra anpassning. Stödet kommer att vara under längre tid och har funnits under hela förra året. Utan detta fungerar inte barnets skoldag Några av de stödåtgärder du nämner i din fråga ges som exempel på vad som kan vara extra anpassningar i Skolverkets allmänna råd kring Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. De extra anpassningarna ska leda till att elever utvecklas i riktning mot kunskapsmålen eller når de kunskarav som minst ska uppnås Hej! Vi har en fråga gällande när/om extra anpassningar skall dokumenteras i åtgärdsprogram utifrån nedanstående citat: I vissa fall kan eleven vara i behov av många olika extra anpassningar, som tillsammans blir så pass omfattande att eleven bedöms vara i behov av särskilt stöd ur Stödinsatser i utbildningen, s. 44

Studiepaket till Allmänna råd för arbete med extra

 1. Extra anpassningar är en form av stöd som inte går att överklaga, till skillnad från särskilt stöd, och skall inte skrivas in i ett åtgärdsprogram. I det fall ni ser behov av åtgärdsprogram för er elev ska det finnas en utredning som visar att extra anpassningar inte är tillräckligt utan att eleven har behov av ett mer fördjupat stöd
 2. st ska uppnås eller om eleven uppvisar andra svårigheter i skolsituationen, ska skolan tillgodose elevens.
 3. Arbete med extra anpassningar särskilt stöd och åtgärdsprogram. hov av extra anpassningar eller särskilt stöd med utgångspunkt i hur eleven utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanens . 3 kap. 2 § och 5 a § skollagen. Tid för undervisning - lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram, prop. 2013/14:160.
 4. Utredningen kan också landa i att eleven inte har behov av särskilt stöd utan att han/hon kan nå kraven i kursplanerna med hjälp av extra anpassningar eller utan extra insatser. Då kan rektor besluta att inte upprätta ett åtgärdsprogram (ett beslut som kan överklagas elev/vårdnadshavare). Steg 3: Stöd med åtgärdsprogram
 5. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, är ett förhållningssätt i rätt riktning. Skolan är skyldig att dokumentera utifrån på vilka grunder och vilka insatser som görs kring eleven för att nå kunskapsmålen. De

CHECKLISTA FÖR EXTRA . ANPASSNINGAR, SÄRSKILT STÖD, ÅTGÄRDSPROGRAM. Efter kartläggningen görs en pedagogisk bedömning av elevens eventuella behov av särskilt stöd. Det är betydelsefullt att både kartläggningen och bedömningen har ett pedagogiskt fo behov av extra anpassningar eller särskilt stöd få dessa behov tillgodosedda även under sin fritidsvistelse. I de allmänna råden för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram beskrivs vad de båda uttrycken innebär och vilka de avser att gälla: Extra anpassningar är en stödinsats av mindre ingripande karaktä särskilt stöd och åtgärdsprogram • Skolverket (2015) Studiepaket till Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram www.skolverket.se • Runström Nilsson, P (2012) Pedagogisk kartläggning; att utreda och dokumentera elevers behov av särskilt stöd Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Aktuell bok: Skriften ger råd till skolpersonal och huvudmän om hur man kan arbeta med stödinsatser inom skolan. Åtgärdsprogram

Regeringens proposition 2013/14:16

Risken är förstås överhängande att den som beskriver behov av särskilt stöd fyller i de exempel som står i de Allmänna råden för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Här står till exempel att särskilt stöd kan vara en elevassistent eller en särskilt undervisningsgrupp enligt lagarna ovan skollag, läroplan, samt Skolverkets publikation Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Resultatet av studien kategoriserades efter fem specialpedagogiska perspektiv: individperspektivet, organisations- och systemperspektivet, relationella perspektivet, de 4 Skolverket (2014) Allmänna råd -arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 5 Specialpedagogiska skolmyndigheten. (2019). Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. Kartläggning Analys Bedömning anpassningar upprätta åtgärdsprogram Särskilt stöd Beslut om att upprätta åtgärdsprogram BEAKTA BARNETS BÄST Begreppet extra anpassningar kan även ibland sammanblandas med andra aktiviteter i undervisningen och med särskilt stöd. Många skolor har inte identifierat vilka behov eleverna har Granskningen visar att skolorna endast lyckas identifiera de sammantagna behoven i var tredje elevfall Fungerande elevhälsoteam Kollegialt lärande Pedagogisk kartläggning och bedömning Åtgärdsprogram Referenser Skollagen (2010:800) sjätte upplagan (6:1) Skolverket (2014) Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Skolverket (2015) Studiepaket till Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram www.

yftet med råden är att stödja verksamheternas arbete med dessa stödinsatser för att leva upp till bestämmelserna. Råden är tänkta att fungera som ett praktiskt redskap i arbetet med att stödja en elev i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. De allmänna råden gäller i sin helhet för förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan. • Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, Skolverket (2014) • Barnkonventionen - FN:s konvention om barns rättigheter • Dataskyddsförordningen GDPR • Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) • Kommunala planer, policydokument och kvalitetskra Rutiner för arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram på grundskolan i Ljusnarsbergs kommun. Gäller från och med 1 januari 2015 Det är skolans uppgift att ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska. Skolverket har även ett stödmaterial Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram som beskriver hur lärare, övrig skolpersonal och rektorer kan arbeta för att främja en god lärmiljö och för att förebygga svårigheter Elevhälsans arbete med extra anpassningar och särskilt stöd. Utifrån sin kompetens och kunskap kan elevhälsan fungera som stöd för verksamheten och pedagogerna på individ-, grupp- och organisationsnivå när det gäller både extra anpassningar och särskilt stöd

: Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram ,2014) Varaktigheten Omfattningen Mindre ingripande karaktär AnnaBeUtveckling ExtraAnpassningar (EA) anpassningari Lärmiljön (L) SärskiltStöd (SS) Elev A Elev B DEALS Dokumentation av Extra Anpassningar, anpassningar i Lärmiljön och Särskilt stöd. 1. Använda. allmänna råd om Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. I materialet finns en beskrivning av vad som avses med ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. De Allmänna råden ska följas och ligger till grund för utbildnings- och arbetslivsförvaltningens rutiner enligt detta dokument

Skolverkets allmänna råd - Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Stödmaterialen Stödinsatser i utbildningen - om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd och Samverkan kring barn som far illa www.skolverket.s Omfattning och varaktighet, är själva skiljelinjen mellan extra anpassningar och särskilt stöd, framhåller Christina Franzon Wallin. Ett långvarigt och mer omfattande stöd tippar över till att kräva utredning, och i förlängningen möjligen särskilt stöd och åtgärdsprogram. Specialpedagogerna på skolorna får en viktig roll i att. Hittills inget om dokumentation. I inledningen till Skolverkets allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram skriver man: Om en elev får stöd i form av extra anpassningar ska detta dokumenteras i elevens skriftliga individuella utvecklingsplan, i de årskurser där sådana finns. (s. 16

Syftet med råden är att stödja skolans arbete med stödinsatser i form av extra anpassningar för undervisningen och särskilt stöd samt med åtgärdsprogram. Det finns också ett studiepaket som vänder sig till rektorer, elevhälsans personal, lärare och övrig skolpersonal Gudrun Löwendahl har lång erfarenhet och stor kompetens i skolfrågor från grundskola-gymnasium inom områdena hälsofrämjande och förebyggande arbete, extra anpassningar och särskilt stöd. Hon är en fantastisk föreläsare som förmedlar sina kunskaper på ett tydligt och strukturerat sätt med konkreta och verklighetsförankrade exempel Kapitel 1, Huvudmannens arbete med extra anpassningar och särskilt stöd samt kapitel 2, Rektorns ledning av arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd. Användningen av orden kan och bör i allmänna råden ger intryck av att det är frivilligt vilket det enligt skollagen inte är

Syftet med materialet är att vägleda rektorer, lärare och övrig skolpersonal i arbetet med olika former av stödinsatser när en elev inte utvecklas mot läroplanens kunskarav. I materialet ges exempel på extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram som verktyg för lärarnas arbete. Kapitlen är uppbyggda på detta vis: 1 Ibland behöver ett barn i förskolan eller en elev i skolan stöd utöver det vanliga. För en elev i skolan eller ett barn i förskolan kan stödet ske i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller i form av särskilt stöd. Det är rektor som bedömer barnets och elevens behov av stöd. Stödet utformas utifrån den enskildes behov 2014-okt-23 - En presentation från Skolverkets konferens om stödinsatser i skolan. Syftet med konferensen är att ge information om bakgrund och innehåll i den nyligen revid Skollag och skolverkets allmänna råd för arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. 3.4 System som används W3D3 3.5 Undantag Anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen i specialskolan hanteras utanför processen. 3.6 Resultat övrigt Att de åtgärder som vidtagits är effektiva och väl underbyggda Syftet med konferensen är att ge information om bakgrund och innehåll i den nyligen revide Mer information Arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram by Skolverket via slideshar

Digitalt stöd för Stödinsatser, anpassning

anpassningar utifrån dennes utveckling i förhållande till målen. Eleven ska ges extra anpassningar skyndsamt (Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, 2014). Många av de extra anpassningar som genomförs i skolverksamheter idag är standard och erbjuds till samtliga elever i vår verksamhet 2 Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, Skolverket 3 Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, Skolverket. Postadress: Box 1222, 351 12 Växjö, Besöksadress: Kronobergsgatan 18, Telefon 0470-410 00 VÄXJÖLÖFTET Vuxenutbildnin omfattningen och varaktigheten, som skiljer särskilt stöd från det stöd som ges i form av extra anpassningar (Skolverket, 2014a, s.11). Vid särskilt stöd dokumenteras åtgärderna i ett åtgärdsprogram, vilket ska fungera som ett stöd vid planering och genomförande av det pedagogiska arbetet. Den som samordnar arbetet med ett. Särskilt stöd ges under längre tid och är mer omfattande. Exempel på särskilt stöd kan vara en speciallärare som arbetar med eleven under en längre tid, särskild undervisningsgrupp eller att en elevassistent följer eleven under större delen av skoldagen. Särskilt stöd dokumenteras i ett åtgärdsprogram. 3. Åtgärdsprogram

Eleven får extra anpassningar även om utredningen inte är klar. Om utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd utarbetas ett åtgärdsprogram. Åtgärdsprogram. Skolan beslutar i samråd med elev och vårdnadshavare om vilket stöd som är mest lämpligt Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, Skolverket Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram i skolan, Skolverket. Att göra extra anpassningar och ge särskilt stöd i grundskole- och gymnasieutbildning, Skolverket. Stödinsatser i utbildningen, Skolverke Jag arbetar också mycket med utvecklingsinsatser när det gäller elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete. På uppdrag av, och i nära samarbete med, Skolverket har jag tagit fram ett stödmaterial som är synkroniserat med de allmänna råden om Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (2014) Särskilt stöd, åtgärdsprogram och extra anpassningar enligt den nya skollagen. Mikael Hellstadius är jurist och har arbetat som opolitisk tjänsteman på Utbildningsdepartementet i tio år samt tidigare som undervisningsråd på Skolverket och i domstol. Han har även varit sekreterare och expert i ett stort antal olika utredningar på skolans område samt deltagit i arbetet med flera av.

Extra anpassningar och särskilt stöd, vad är vad och hur

Tid för undervisning - lärares arbete med stöd, Prop. särskilt stöd och åtgärdsprogram 2013/14:160 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2014 Fredrik Reinfeldt Jan Björklund (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehål Processkarta för arbetet med elever i behov av anpassningar och särskilt stöd 7 Hur skolan definierar extra anpassningar/särskilt stöd 7 Dokumentation och beskrivning av rutiner vid utredningar 8 1. Utredning och pedagogisk bedömning av en elevs behov av särskilt stöd när extra anpassningar inte räcker som insats. 8 2

Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och

Extra anpassningar är ett begrepp som tillkom för ett par år sedan i de Allmänna råden om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (Skolverket, 2014). Delen om extra anpassningar handlade om att tillgängliggöra undervisningen så att alla elever skull Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Lärarnas Riksförbund har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på rubricerad remiss. Opinio Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Box 17 801 • 118 94 Stockholm • Medborgarplatsen 3 • tfn 08-566 219 00 • fax 08-566 219 98 • info@mucf.se • www.mucf.se -02-04 Allmänna råd med kommentarer om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Extra anpassningar - del 2 i processen med uppmärksammad oro för en elev I förra veckans blogginlägg redogjorde jag för styrdokumentens skrivningar vid uppmärksammad oro kring en elev. Man uppmärksammar och undersöker organisationen kring eleven innan man sätter in individuella stödinsatser

Elevers rätt till kunskap extra anpassningar och särskilt

 1. De förtydliganden och justeringar som föreslås avseende gränsdragningen mellan stöd i form av extra anpassningar och särskilt stöd bör enligt regeringens mening leda till att lagstiftningen blir enklare att tillämpa och att mer tid frigörs för undervisning och arbete med stödåtgärder samtidigt som alla elevers rätt till olika former av stöd tillgodoses
 2. Om de extra anpassningar som vidtagits inte medfört att elevens prestationer förbättrats och att denne fortfarande riskerar ett underbetyg måste stödåtgärderna intensifieras. Det kan då bli aktuellt med särskilt stöd (s 285 i proposition 2009/10:165) Särskilt stöd och åtgärdsprogram
 3. 2018-jan-27 - Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
 4. Skillnaden mellan extra anpassningar och särskilt stöd. Det är insatsernas omfattning och varaktighet som skiljer extra anpassningar från sådant stöd som ges i form av åtgärdsprogram. Särskilt stöd ska vara mer omfattande och pågå under en längre tid. Att en elev får stöd av speciallärare eller får enskild undervisning några.
 5. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Stockholm : Skolverket : 2014 : 78 s. : Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats ISBN: 9789175591162 Obligatorisk Se bibliotekets söktjänst. Asp Onsjö Lisa Åtgärdsprogram - dokument eller verktyg? : en fallstudie i en kommu
 6. Ex. Ett särskilt schema över veckan/skoldagen med ämnena i olika färger. med bilder, korta tydligt avgränsade uppgifter och aktiviteter som prickas av. Extra tydliga instruktioner med kortfattade instruktioner med bekanta ord; muntligt, skriftligt, via bildstöd/tecken och avcheckningsschema. Stöd att sätta igång arbetet med realistiskt mål för att eleven ska lyckas

Tid för undervisning - lärares arbete med stöd, särskilt

 1. Allmänna råd för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd, Skolverket. Stödinsatser i utbildningen - om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd, Skolverket. Den skriftliga individuella utvecklingsplanen, Skolverket Framgång i undervisningen, Skolinspektionen (pdf, ny flik) Checklista för elever, Attentio
 2. eringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovan nämnda förslag
 3. Extra anpassnin gar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Studiepaket till Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Denna lärmodul är extern

Vad är ett åtgärdsprogram - SPS

Innan vi kan inleda arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd måste vi kartlägga vad behovet är. En generell och övergripande insats finns inte utan vi behöver se till varje enskild elev och dess behov av stödåtgärder Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram ; Förlag och år: Skolverket, Stockholm: 2014 ; SAB klassifikationskod : Eu; Em-c; Annan klassifikationskod: Eu; Em-c; Fysisk beskrivning : 78 s. 25 cm ; Serietitel - ej biuppslagsform : Skolverkets allmänna råd med kommentarer, Ämnesord: Elever med särskilda behov. Fördjupning om extra anpassningar och särskilt stöd Specialpedagogiska skolmyndigheten har en bra onlineutbildning om just extra anpassningar . För vidare arbete med Särskilt stöd och åtgärdsprogram i Vklass, kan du läsa mer om modulen för särskilt stöd i Vklass regelverket kring extra anpassningar och särskilt stöd, men även minska lärares arbete med åtgärdsprogram och annan dokumentation. Extra anpassningar är en stödinsats av mindre ingripande karaktär vad gäller omfattning och/eller varaktighet och ges oftast inom ordinarie undervisning. Det finns inget krav på formellt beslut Arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Kort om Stödinsatser, extra anpassningar och åtgärdsprogram. StoÌdinsatser foÌr elever med NPF utifraÌn TBF.pdf. Stödmaterial för inkludering av elever med NPF,AST.pdf. Anpassa för elever med funktionsnedsättning

Elevhälsan - Utvärdering av åtgärdsprogra

Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt

Allmänna råd med kommentarer om arbete med extra

extra anpassningar och särskilt stöd i skolan (Jahn & Lindgren, Rwärd & Sjölund, 2017). Det behöver heller inte vara så att en elev som har en diagnos alltid är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd (Skolverket 2a). En extra anpassning kan ges individuellt till en elev eller till en elevgrupp

Särskilt stöd och extra anpassningar - dokumentera extra

Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt

roll: (1) Undervisare av elever i behov av särskilt stöd, (2) Experter på elever i behov av särskilt stöd, (3) Stödfunktion till lärare och (4) Upprätthållare av en enskild elevs uppmärksamhet. Temana diskuteras utifrån möjliga risker och möjligheter i arbetet med elever i behov av särskilt stöd, med fokus på inkluderande arbete Rektorn beslutar om särskilt stöd och åtgärdsprogram. Det finns situationer där särskilt stöd behövs omgående, utan att man först sätter in extra anpassningar. Åtgärdsprogrammet ligger till grund för det fortsatta arbetet i skolan. Åtgärdsprogram och beslut om att inte utarbeta åtgärdsprogram kan överklagas

Digitalt stöd för Stödinsatser, anpassning

LIBRIS - Arbete med extra anpassningar

Särskilt stöd ges under längre tid och är mer omfattande. Exempel på särskilt stöd kan vara en speciallärare som arbetar med eleven under en längre tid, särskild undervisningsgrupp eller att en elevassistent följer eleven under större delen av skoldagen. Åtgärdsprogram. Särskilt stöd dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Ibland behöver elever stöd i skolan under kortare eller längre tid. Det kan ske i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller i form av särskilt stöd Extra anpassningar blankett. Läraren förändrar/anpassar elevens extra anpassningar när de bedömer att det behövs. (Sidan 18. Den feta texten finns inte i rapporten) Utarbetad blankett för extra anpassningar hittar ni bl a i mitt material Vägledning för grundskolan - Från att förebygga svårigheter till att göra extra anpassningar och att ge särskilt stöd På Skolverkets hemsida. kommentarer om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Lärarnas Riksförbund har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på rubricerad remiss. Förbundet har ett flertal synpunkter på systemet för stödinsatser i grund- och gymnasieskolan, men dessa lämnas i det kommande remissvaret på SO

BegreppSkollagen särskilt stöd - 8 § särskilt stöd får ges iExtra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram iRosengårds revansch | Lärarnas tidning
 • Lediga jobb inom Skatteverket i Halland.
 • BestSecret mt.
 • Stuga vid havet Umeå.
 • Socialstyrelsen äldreboende.
 • Stensåkers gård Oxie.
 • Verwijderde concepten Outlook terughalen.
 • Mycelium peněženka.
 • Räcka.
 • Annuitetsmetoden leasing.
 • Fåtölj fårskinn IKEA.
 • MLP SecureGo plus.
 • LuckyFish dice strategy.
 • Arris fjärrkontroll comhem.
 • SPIEGEL de.
 • Jhar nibandhan.
 • Sports arbitrage.
 • EToro cn.
 • Manage all credit cards in one app.
 • Do blackmailers follow through.
 • Bank of England cryptocurrency.
 • Beställa Revolut kort.
 • Kyber Network Staking Calculator.
 • Miljökonsekvensbeskrivning förordning.
 • Pre seed funding Europe.
 • 1 gram Silver bar Dimensions.
 • Sakura Miko illness.
 • Banque nationale de Belgique.
 • Sales presentation template.
 • AQ M24DAC.
 • Bjurfors Höganäs.
 • US Aktien Erbschaftssteuer Schweiz.
 • Swedbank ung.
 • Online aangifte politie België.
 • Marketing pitch deck.
 • Does Dogecoin trade on weekends.
 • New Relationship Trust funding.
 • Crypto tracker app.
 • Revers mellan bolag.
 • Stellar Development Foundation.
 • Radikal ne Demek.
 • Reddit Polkadot market.